Regulamin przekazywania darowizn

Aktualizacja: 17 listopada 2023 r.

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki przekazywania darowizn na działania statutowe Fundacji Open Eyes Poland (zwanej dalej Fundacją), z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny, nr 15, kod 50-062, KRS: 0000970349, REGON: 521979800, NIP: 8971905736, osobami korzystającymi z Serwisu https://openeyesfund.com (zwanego dalej Serwisem).

Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej Dobroczyńcami.

Dobroczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jego na Serwisie https://openeyesfund.com/ i może zostać zmieniony przez Fundację w każdym czasie poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Serwisie.

II. Cele i obszary działalności statutowej

Fundacja prowadzi działalność charytatywną zgodnie z celami określonymi w jej Statucie, z których głównymi są: działalność charytatywna w zakresie ochrony zdrowia; działalność charytatywna w zakresie edukacji; pomoc ofiarom konfliktów zbrojonych, wojen, katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą; udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Fundacja zobowiązuje się do wykorzystania darowizny na jej cele statutowe oraz na wydatki administracyjne.

Aby określić cel przekazania darowizny, Dobroczyńca może uzyskać informacje o bieżących projektach charytatywnych na Serwisie Fundacji.

Dobroczyńca może dokonac darowizny na konkretny cel bądź projekt charytatywny wskazany na Serwisie, a Fundacja zobowiązuje się do wykorzystania darowizny na cele określone przez Dobroczyńcę. W przypadku, gdy otrzymana przez Fundację darowizna nie może być wykorzystana na ten cel (ze względu na zebranie na ten celwystarczającej ilości darowizn, zanik potrzeby pomocy itp.), Dobroczyńca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Fundację darowizny na inne cele statutowe Fundacji.

III. Zasady przekazywania darowizn

Darowiznę można przekazać po kliknięciu „wpłać” na Serwisie https://openeyesfund.com/. Dokonanie darowizny możliwe jest poprzez formularz wpłat odsyłający do strony operatora płatności. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

Przekazywanie darowizn na rzecz Fundacji odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – Stripe Payments Europe, Ltd. Wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://stripe.com/en-pl/ssa.

Za pośrednictwem strony można dokonać jednorazowej darowizny lub przekazywać darowizny cykliczne na określoną kwotę (Subskrypcję).

W celu uruchomienia Subskrypcji należy zaznaczyć w formularzu zamieszczonym na Serwisie https://openeyesfund.com/ opcję wpłat cyklicznych. Decydując się na Subskrypcję Dobroczyńca wyraża zgodę na regularne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny.

Subskrypcję można anulować poprzez: a) kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” w wiadomości e-mail potwierdzającej subskrypcję; b) kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” na Serwisie, wypełnienie skrzynki pocztowej, na którą została wydana subskrypcja oraz potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji w otrzymanym e-mailu.

Dobroczyńca może przekazać darowiznę na cele charytatywne poprzez:

  • przelew środków za pomocą form i środków płatności dostępnych na Serwisie;
  • przelew środków na rachunek bieżący Fundacji za pośrednictwem instytucji bankowych.

Dobroczyńca samodzielnie ustala wysokość darowizny.

IV. Prawa i obowiązki Fundacji

Fundacja ma prawo:

  • otrzymywać darowizny na cele charytatywne i wykorzystywać je do celów określonych w jej Statucie;
  • zmieniać cele wykorzystania darowizn w ramach działalności statutowej Fundacji;
  • skierowywać część otrzymanych środków na finansowanie wydatków administracyjnych Fundacji.

Fundacja jest zobowiązana:

  • wykorzystywać darowiznę na cele charytatywne zgodnie z ustawodawstwem polskim i w ramach swojej działalności statutowej;
  • na prośbę Dobroczyńcy udzielić informacji na temat wykorzystania jego darowizny.

V. Prawa i obowiązki Dobroczyńcy

Dobroczyńca ma prawo:

  • poprosić o informacje na temat wykorzystania jego darowizny.

Dobroczyńca jest zobowiązany:

  • dokonywać darowizn zgodnie z warunkami Regulaminu i ustawodawstwem polskim.

VI. Dane osobowe Dobroczyńców

Dokonując darowizny, Dobroczyńca może podać (opcjonalnie) następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail. Ponadto, jeśli darowizna dokonywana jest przelewem środków na rachunek bieżący Fundacji, Fundacja otrzymuje dane bankowe Dobroczyńcy. W przypadku udostępnienia Fundacji przez Dobroczyńcę w/w danych osobowych, uważa się, że zgoda na ich przetwarzanie została udzielona przez Dobroczyńcę. Fundacja zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Dobroczyńcy osobom trzecim bez zgody Dobroczyńcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest wymagane przez organy państwowe lub jest wymagane w inny sposób zgodnie z ustawodawstwem polskim. Serwis publikuje również Politykę prywatności, która ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających Serwis, w tym tych, którzy przekazują darowizny na cele charytatywne.

VII. Postanowienia końcowe

Każdy Dobroczyńca ma prawo do złożenia wniosku lub reklamacji w sprawach związanych z przekazywaniam darowizn. Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Fundacji wkazanej w sekcji „Kontakty”.

Fundacja udzieli odpowiedzi na takie wnioski w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Dobroczyńców z Serwisu, w tym świadczonych przez operatora płatności online, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

Stosunki Stron, które nie są uregulowane w niniejszem Regulaminie, są regulowane przez obowiązujące ustawodawstwo polskie.