Umowa oferty publicznej o przekazanie darowizny na cele charytatywne

Wersja z 17.11.2023

1. Warunki ogólne

1.1. Niniejsza oferta publiczna dotycząca przekazania darowizny na cele charytatywne (zwana dalej „Ofertą”) jest ofertą Organizacji Charytatywnej Fundacja Charytatywna „Otwarte Oczy”, kod JeDRPOU 40880704, z siedzibą: Ukraina, 79053 Lwów, ul. Włodzimierza Wielkiego 52 (zwanej dalej „Fundacją”), reprezentowanej przez Dyrektora Viktoriia Mishchuk, nieokreślonemu gronu zdolność do czynności prawnych osób fizycznych i prawnych prawa prywatnego, zawarcia umowy o przekazanie darowizny na cele charytatywne (zwanej dalej „Umową”) na zasadach opisanych w niniejszej Ofercie.

1.2. Niniejsza oferta zawarcia umowy jest ofertą publiczną w rozumieniu art. 641 kodeksu cywilnego Ukrainy.

1.3. Niniejsza Oferta wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej na Serwisie Fundacji: https://openeyesfund.com/ (zwanym dalej „Serwisem”).

1.4. Niniejsza Oferta ma charakter nieograniczony i może zostać zmieniona lub wycofana przez Fundację w każdym czasie (przed jej akceptacją przez Dobroczyńcę) poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Serwisie Fundacji.

2. Przedmiot umowy

2.1. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Dobroczyńca nieodpłatnie przekazuje środki na własność Fundacji, a Fundacja je przyjmuje i zobowiązuje się wykorzystywać do realizacji celów określonych w jej Statucie.

2.2. Przekazanie środków przez Dobroczyńcę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy jest uważane za darowiznę na cele charytatywne zgodnie z ustawą Ukrainy o działalności charytatywnej i organizacjach charytatywnych.

2.3. Dobroczyńca dokonuje na rzecz Fundacji darowizny na cele charytatywne, która nie wiąże się z otrzymaniem przez Dobroczyńcę zysku, jak również z wypłatą jakiejkolwiek nagrody lub odszkodowania na rzecz Dobroczyńcy od Fundacji lub w jej imieniu. Darowizna na cele charytatywne Fundacji jest przekazywana przez Dobroczyńcę na zasadzie dobrowolności, nieodwołalności i nieodpłatności.

2.4. Dobroczyńca ma prawo samodzielnie określić wielkość darowizny charytatywnej. Fundacja samodzielnie określa cel wykorzystania darowizn charytatywnych w ramach swojej działalności statutowej, chyba że w tytule płatności Dobroczyńca określił inaczej.

3. Cele i obszary działalności statutowej

3.1. Fundacja prowadzi działalność charytatywną zgodnie z celami określonymi w jej Statucie, z których głównymi są: działalność charytatywna w zakresie ochrony zdrowia, działalność charytatywna w zakresie edukacji, wsparcie zdolności obronnych i gotowości mobilizacyjnej kraju, ochrona ludności w warunkach nadzwyczajnego stanu wojennego, ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

4. Akceptacja oferty i przekazanie darowizny na cele charytatywne

4.1. Dobroczyńca i Fundacja uzgadniają, że Umowę uważa się za zawartą w formie pisemnej z chwilą przyjęcia oferty. Jednocześnie Strony ustalają, że niedotrzymanie pisemnej formy Umowy nie pociąga za sobą jej nieważności.
4.2. Ofertę uważa się za w pełni przyjętą po przekazaniu przez Dobroczyńcę środków darowizny charytatywnej na rzecz Fundacji, zgodnie z pkt 4.3.
4.3. Dobroczyńca może przekazać darowiznę na cele charytatywne poprzez: 1) przelew środków za pomocą form i środków płatności dostępnych na Serwisie; 2) przelew środków na rachunek bieżący Fundacji za pośrednictwem instytucji bankowych.
4.4. Darczyńca może przekazać darowiznę jednorazową lub przekazywać darowizny cykliczne na określoną kwotę, które może anulować poprzez: a) kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” w wiadomości e-mail potwierdzającej subskrypcję; b) kliknięcie przycisku „Anuluj miesięczną subskrypcję” na Serwisie, wypełnienie skrzynki pocztowej, na którą została wydana subskrypcja oraz potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji w otrzymanym e-mailu.

4.5. Płatności w Serwisie realizowane są za pośrednictwem dostawców usług płatniczych. Klikając link do płatności, Dobroczyńca musi przestrzegać warunków użytkowania, polityki prywatności i innych polityk takich dostawców.

4.6. Akceptując Ofertę, Dobroczyńca potwierdza, że zgadza się ze wszystkimi warunkami Oferty, w pełni zapoznał się i zgadza się z przedmiotem i warunkami Umowy.

4.7. Darowizny charytatywne przekazywane są przez Dobroczyńców i wykorzystywane przez Fundację do prowadzenia działalności charytatywnej Fundacji zgodnie ze Statutem Fundacji i ustawodawstwem Ukrainy. Dobroczyńca zgadza się na ten cel swojej darowizny.

5. Prawa i obowiązki Fundacji

5.1. Fundacja ma prawo:

  • otrzymywać darowizny na cele charytatywne i wykorzystywać je do celów określonych w jej Statucie, niniejszej Umowie i ustawie Ukrainy o działalności charytatywnej i organizacjach charytatywnych;
  • zmieniać cele wykorzystania darowizn w ramach działalności statutowej Fundacji;
  • skierowywać część otrzymanych środków na finansowanie wydatków administracyjnych zgodnie z wymogami ustawodawstwa Ukrainy;
  • zwrócić darowiznę charytatywną Dobroczyńcy w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Ukrainy.

5.2. Fundacja jest zobowiązana:

  • wykorzystywać darowiznę na cele charytatywne zgodnie ze Statutem, Umową i ustawą Ukrainy o działalności charytatywnej i organizacjach charytatywnych;
  • na prośbę Dobroczyńcy udzielić informacji na temat wykorzystania darowizny charytatywnej.

6. Prawa i obowiązki Dobroczyńcy

6.1. Dobroczyńca ma prawo:

  • poprosić o informacje na temat wykorzystania darowizny na cele charytatywne.

6.2. Dobroczyńca jest zobowiązany:

  • dokonywać darowizn zgodnie z warunkami Umowy i ustawodawstwem Ukrainy.

7. Okres obowiązywania Umowy

7.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą przyjęcia Oferty przez Dobroczyńcę i obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań.

8. Zmiany Umowy

8.1. Fundacja ma prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy bez uprzedniego powiadomienia poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Umowy na Serwisie. W takim przypadku zaktualizowane warunki przekazania darowizny wiążą Dobroczyńcę od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy, chyba że w momencie publikacji zostanie dodatkowo wskazany inny termin wejścia w życie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Dokonując darowizny, Dobroczyńca może podać (w razie potrzeby) następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail. Ponadto, jeśli darowizna dokonywana jest przelewem środków na rachunek bieżący Fundacji, Fundacja otrzymuje dane bankowe Dobroczyńcy. W przypadku udostępnienia Fundacji przez Dobroczyńcę w/w danych osobowych, uważa się, że zgoda na ich przetwarzanie została udzielona przez Dobroczyńcę. Fundacja zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Dobroczyńcy osobom trzecim bez zgody Dobroczyńcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest wymagane przez organy państwowe lub jest wymagane w inny sposób zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Dobroczyńca potwierdza, że zna i rozumie swoje prawa jako podmiotu danych osobowych zgodnie z ustawą Ukrainy o ochronie danych osobowych. Serwis publikuje również Politykę prywatności, która ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających Serwis, w tym tych, którzy przekazują darowizny na cele charytatywne.

9.2. Stosunki Stron, które nie są uregulowane w niniejszej Umowie, są regulowane przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

Organizacja charytatywna Fundacja Charytatywna „OTWARTE OCZY”

79053 Lwów, ul. Włodzimierza Wielkiego 52
Kod JeDRPOU 40880704
rachunek rozliczeniowa nr UA633006140000026003500287049
"Crédit Agricole Bank" P.S.A.
Organizacja non-profit działająca na podstawie decyzji nr 1613054600420