ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Wersja z 15.11.2023
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Zasad korzystania z serwisu (zwanych dalej „Zasadami”) przed skorzystaniem z tego serwisu i przekazaniem darowizn na cele charytatywne na rzecz Fundacji "Open Eyes". Niniejsze Zasady mają zastosowanie w całości w zakresie korzystania z tego serwisu, a korzystanie z tego serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Zasadach. Nie możesz korzystać z tego serwisu, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do którejkolwiek z niniejszych Zasad. Niniejsze Zasady oraz wszelkie polityki i zasady opublikowane na Serwisie, w tym nasza Polityka Prywatności, stanowią całość prawnie wiążącej umowy między Tobą osobiście lub w imieniu osoby prawnej („Ty”, „Twoje”) a Fundacją „Open Eyes” (zwaną dalej „Fundacja”, „my”, „nas” lub „nasz”) w zakresie dostępu i korzystania z serwisu https://openeyesfund.com/ (zwanego dalej „Serwisem”), a także zbiórki darowizn na cele charytatywne za pośrednictwem Serwisu. Informacje zamieszczone w Serwisie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną w jakimkolwiek kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub wymagałoby rejestracji w tym kraju. W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Serwisu z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa w stosownym zakresie. Korzystając z Serwisu, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) zgodnie z lokalnym prawem osiągnąłeś pełnoletność i masz prawo do zawierania umów; (2) lokalne prawo nie ogranicza możliwości korzystania z tego Serwisu.

DAROWIZNY

Masz możliwość przekazania poprzez Serwis darowizny na cele charytatywne na rzecz Fundacji, która zostanie wykorzystana do realizacji celów statutowych Fundacji. Możesz dokonać jednorazowej darowizny lub przekazywać darowizny cykliczne na określoną kwotę, które możesz anulować poprzez: a) kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” w wiadomości e-mail potwierdzającej subskrypcję; b) kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” na Serwisie, wypełnienie skrzynki pocztowej, na którą została wydana subskrypcja oraz potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji w otrzymanym e-mailu. Jeśli zamierzasz przekazać darowiznę na rzecz Fundacji, zapoznaj się z warunkami przekazywania darowizn na cele charytatywne zawartymi w odpowiedniej polityce opublikowanej na stronie. Jeśli jesteś dobroczyńcą zagranicznym, możesz przekazać darowiznę w obcej walucie naszemu partnerowi w Europie, Fundacji Open Eyes Poland, która jest organizacją non-profit zarejestrowaną w Polsce. Obywatele Stanów Zjednoczonych mogą przekazywać darowizny zwolnione z podatku za pośrednictwem naszego sponsora fiskalnego w Stanach Zjednoczonych — 501(c)3 organizacji pożytku publicznego (non-profit) Ecologistics, Inc. Wszystkie otrzymane darowizny zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych Fundacji. Płatności w naszym Serwisie są dokonywane za pośrednictwem dostawców usług płatniczych. Korzystając z linku do płatności, musisz przestrzegać warunków użytkowania, polityki prywatności i innych polityk takich dostawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane dotyczące płatności przetwarzane przez takich dostawców. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy kursu wymiany ani opłat, które mogą być stosowane przez banki lub nasi partnerzy. Dokonując darowizny za pośrednictwem Serwisu, możesz podać dane osobowe. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce Prywatności.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Fundacja i/lub jej podmioty stowarzyszone posiadają wszelkie prawa do kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektu Serwisu, audio, wideo, tekstu, fotografii, grafiki, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i innej własności intelektualnej zawartej w tym Serwisie oraz wszystkie takie prawa należą do nas lub są przez nas kontrolowane lub są przyznane nam na podstawie umowy licencyjnej i są chronione przepisami prawnymi o prawach autorskich i znakach towarowych, międzynarodowymi ustawami o prawie autorskim i konwencjami międzynarodowymi. Wszystkie prawa własności intelektualnej i materiały zawarte w tym Serwisie są chronione. Otrzymujesz ograniczoną, niewyłączną, odwołalną licencję, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Zasadach, na przeglądanie materiałów w tym Serwisie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zabrania się ponownego publikowania materiałów z tego Serwisu (w tym ponownego publikowania na innej stronie), powielania lub przechowywania materiałów z tego Serwisu w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania; zabrania się odtwarzania, ponownego publikowania, powielania, kopiowania, rozpowszechniania, sprzedawania, odsprzedawania, publicznego wyświetlania, odwiedzania lub w inny sposób wykorzystywania naszego Serwisu lub materiałów w naszym Serwisie do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Elementy Serwisu są chronione przepisami prawnymi dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji, tajemnicy handlowej i innymi ustawami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości ani w części. Wszelkie specjalne grafiki, ikony i inne elementy pojawiające się w Serwisie są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub stylem firmowym Fundacji, jej podmiotów stowarzyszonych lub innych osób, które udzieliły Fundacji prawa i licencji na używanie takich znaków i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji. Zachowując ochronę praw autorskich do wszystkich publikacji, które umieszcza w Internecie, Fundacja wyraża zgodę na normalne pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie informacji wyłącznie w celach niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania wszystkich adnotacji o prawach autorskich i innych prawach własności.

OGRANICZENIE

Zabrania się korzystania z tego Serwisu z naruszeniem obowiązującego prawa i/lub niniejszych Zasad w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować szkodę dla tego Serwisu lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego. Serwis nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek celów komercyjnych, z wyjątkiem tych, na które Fundacja wyraziła pisemną zgodę. Fundacja nie życzy sobie otrzymywać za pośrednictwem Serwisu informacji poufnych i oficjalnych oraz prosi o nieprzesyłanie takich informacji za pośrednictwem Serwisu.

LINKI

Ten Serwis może zawierać linki do innych serwisów. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli zdecydujesz się przejść do dowolnego serwisu strony trzeciej, do którego linki znajdują się w naszym Serwisie, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Nie możemy zagwarantować, że te linki będą działać przez cały czas i nie kontrolujemy dostępności serwisów, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za serwisy stron trzecich i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących treści lub dokładności informacji na nich publikowanych. Korzystanie z takich serwisów jest regulowane Warunkami korzystania , polityką prywatności i innymi dokumentami publikowanymi w takich serwisach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OSTRZEŻENIE: FUNDACJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY NASTĘPCZE ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK KORZYSTANIEM Z TEGO SERWISU LUB INNEGO SERWISU, DO KTÓREGO PROWADZI HIPERŁĄCZE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W TWOIM SYSTEMIE PRZETWARZANIA INFORMACJI, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY WYRAŹNIE POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY

Zgadzasz się w pełni zabezpieczyć Fundację przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, przyczynami powództw, odszkodowaniami i kosztami związanymi w jakikolwiek sposób z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad.

WDRAŻANIE ZMIAN

Fundacja może w dowolnym czasie przeglądać i aktualizować niniejsze Zasady. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Zasadach oznacza akceptację tych zmian. Każdy element Serwisu może zostać zmieniony, uzupełniony, usunięty lub zaktualizowany bez uprzedzenia według wyłącznego uznania Fundacji.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Zasady podlegają i są interpretowane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Wszelkie spory, konflikty lub roszczenia, bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem lub niniejszymi Zasadami, w szczególności ich ważnością, interpretacją lub stosowaniem, muszą być rozstrzygane w drodze pokojowych negocjacji bezpośrednio z zespołem Fundacji zgodnie z zasadami przyzwoitości i współpracy. Jeżeli niemożliwe jest osiągnięcie konsensusu w drodze negocjacji, spór musi zostać rozstrzygnięty wyłącznie przez sądy Ukrainy zgodnie z przepisami o jurysdykcji i obowiązującym prawem materialnym i procesowym Ukrainy.

NAPISZ DO NAS

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Zasad, możesz do nas napisać, klikając poniższy link. Niniejsza strona internetowa jest własnością Organizacji Charytatywnej „Fundusz charytatywny „Open Eyes”.